QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
.::: ข่าวประกวดราคา :::..

  เทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนรับประทาน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (22 พ.ค 2560)
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ (22 พ.ค 2560)
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างปรับปรุงแอร์ ห้องผ่าตัด ๔, ๕, ๖, จำนวน ๑ งาน (22 พ.ค 2560)
  เทศบาลตำบลสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน (22 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการขุดเจาะบาดาล จำนวน ๕ โครงการ (22 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (22 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา (22 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง หมู่ที่ ๒, ๔ ,๖ ตำบลบ้านเพิง (22 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหยาง วัดอู่แก้ว เขตอำเภอเชียรใหญ่ (15 พ.ค 2560)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง (15 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบประมูลจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเราะ บ้านนากุน (15 พ.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง (26 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร (26 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงนาม ไทยบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพ (26 เม.ย 2560)
  กรมชลประทานมีความประสงค์จะทำการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคลองระบายน้ำพื้นที่ MC ๑ (26 เม.ย 2560)
  เทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์จะทำการดำเนินสอบราคา โครงการก่อสร้าง ต่อเติมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นเอนกประสงค์ (26 เม.ย 2560)
  เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ (26 เม.ย 2560)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ OTOP นครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (18 เม.ย 2560)
  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มีความประสงค์ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (18 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเชียรเขา หัวป่ (10 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดซื้อชุดอัดสายไฮดรอลิค ประกอบด้วย เครื่องอัดสายไฮดรอลิค สามารถอัดสายไฮดรอลิคได้ขนาด (10 เม.ย 2560)
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุรุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ รายการ (10 เม.ย 2560)
  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ (10 เม.ย 2560)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (10 เม.ย 2560)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ยกระดับ ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ (04 เม.ย 2560)
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งทุนไข่ปลา เพื่อป้องกันแนวปะการัง จำนวน ๓ รายการ (04 เม.ย 2560)
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย ทางน้ำประจำแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน ๕ ชุด ของอุทยานแห (04 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๔๐๓ บ้านปลายราง (04 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง บ้านปลายเส อำเภอถ้ำพรรณรา (04 เม.ย 2560)
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒๔ รายการ (03 เม.ย 2560)