QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
.::: ข่าวประกวดราคา :::..

  เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (13 มี.ค 2560)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 20 เ (13 มี.ค 2560)
  แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง (13 มี.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชจะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสราญสุข หมู่ที่ 8 ต.หัวไทร (13 มี.ค 2560)
  โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (13 มี.ค 2560)
  สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่5 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งทุ่นไข่ปลา เพื่อป้องกันแนวปะการัง จำนวน 3 รายการ (13 มี.ค 2560)
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 เป็นห้องไตเทียม จำนวน 1 งาน (13 มี.ค 2560)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 12 รายการ (13 มี.ค 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดหนัก ศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอ้อมเมือง หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใ (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ เขตตำบลคลองกระบือ หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 6 ต. (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราด นายาว ต่อเขตตำบลจันดี (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากแพรก – ช่องสำทำ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 ต.บาง (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนน ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาขา บ้านศาลาสามหลัง ต.สระแก้ว (21 ก.พ 2560)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายรา – แพรกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบล คลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา (21 ก.พ 2560)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง บ่อน้ำสำรองบ้านสันยูง (21 ก.พ 2560)
  คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภู (04 ม.ค 2560)
  กรมสรรพากร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 286 รายการ (04 ม.ค 2560)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด (04 ม.ค 2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา (04 ม.ค 2560)
  เทศบาลนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะเรียกประมูลราคาเพื่อให้เช่าพื้นที่ติดตั้งโทรศัพท์ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครศรีธรรม (04 ม.ค 2560)
  เทศบาลนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะเรียกประมูลราคาเพื่อให้เช่าที่ดินว่างเปล่าของเทศบาลนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แปลง (04 ม.ค 2560)
  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (04 ม.ค 2560)
  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบู (04 ม.ค 2560)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (04 ม.ค 2560)
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอายุรกรรม 7 เป็นห้องตรวจโรคศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน (04 ม.ค 2560)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อเครื่องเรือ Out Boards (04 ม.ค 2560)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด อาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง (23 ธ.ค 2559)
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเทคโนโลยีช่างยนต์ด้วยเทคโน (23 ธ.ค 2559)