QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับผู้จบ ม.๖ ปวช. และปวส (03 มี.ค 2558)
     สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ใ (03 มี.ค 2558)
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( (03 มี.ค 2558)
     กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (03 มี.ค 2558)
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กำหนดจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน “๒๐ ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช” ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (03 มี.ค 2558)