QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเลียบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจ (31 ต.ค 2557)
     ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ (29 ต.ค 2557)
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ กรมประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลารับสมัครผู้ที่สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ผู้ประกาศรายการวิทยุ และโทรทัศน์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผ (29 ต.ค 2557)
     ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการฝึกอบรม สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 ต.ค 2557)
     ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การลดความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมอาคา (29 ต.ค 2557)