QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและปฏิบัติตาม (24 พ.ย 2557)
     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้วันศุกร์ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน (24 พ.ย 2557)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (20 พ.ย 2557)
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร 4 สาขา (20 พ.ย 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ กำหนดจัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิมาราทอน (17 พ.ย 2557)