QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
รายชื่อว่าที่ ส.อบจ.นศ ผ่านการเลือกตั้ง 19 สค 55 เป็นหน้าใหม่ 11 คน

    การเลือกตั้ง ส.อบจ.นศ ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเป็น ส.อบจ.หน้าใหม่ ๑๑ คน จากทั้งหมด ๔๒ คน หลังจากปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือ ส.อบจ.นครศรีธรรมราช ในเวลา 15.00 น.ของวันที่ 19 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 23 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า การเลือกตั้งส.อบจ.นครศรีธรรมราชในครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 53.84 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นการเลือกตั้งส.อบจ.นครศรีธรรมราชครั้งที่ผ่านมา และจำนวนบัตรเสียมีจำนวนที่ลงลด คือ ร้อยละ 2.29 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนใดๆมายังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโดยภาพรวมถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระบบกฎหมายและมีความโป่รงใสในทุกด้าน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งทำให้การเลือกตั้งส.อบจ.นครศรีธรรมราชผ่านไปได้ด้วยดีและเป็นไปตามกระบวนการเลือกตั้งทุกประการ โดยการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนได้เริ่มทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งในทันทีและดำเนินการส่งหีบเลือกตั้งมายังศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตามลำดับ โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,096,739 คน มีผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้งจำนวน 590,509 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 ,มีบัตรเสียจำนวน 13,544 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.29 และมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 29,160 ใบคิดเป็นร้อยละ 4.94 ซึ่งการดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. เช้าวันนี้ จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มี ส.อบจ.หน้าใหม่ได้รับเลือกเข้ามา ๑๑ คน และทั้งหมด กกต.อบจ.นศ จะส่งรายชื่อให้กับ กกต.นครศรีธรรมราช เพื่อประชุมพิจารณารับรอง ก่อนเสนอไปยัง กกต. รับรองผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งกำหนดว่าภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้งได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 7 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายจรัญ คงกิ้ม เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศักดิ์หทัย สมุทรอัษฎงค์ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอำนาจ ไกรนุกูล เขตเลือกตั้งที่ 4 นายวัชระ ถาวรพราหมณ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 นางสุภาพ ขุนศรี เขตเลือกตั้งที่ 6 นายวิฑูรย์ ตรีตรง เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสมชาย เกตุชาติ อำเภอทุ่งสง 4 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุรเชษฐ์ รัตนพันธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายมนตรี รักษ์ศรีทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 นายยุทธนา รัตนพันธ์ อำเภอท่าศาลา มี 3เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุชาติ พิมเสน เขตเลือกตั้งที่ 2 นางอวยพรศรี เชาวลิต เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอภิชาต ปะหนะ อำเภอปากพนัง มี 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายขวัญชัย รอดมณี เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพีรพงศ์ ปรีชานนท์ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายกำจัด คลอดเพ็ง อำเภอฉวาง 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายจิตรธรรม บุญญาธิการ เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข นายกระวี หวานแก้ว อำเภอหัวไทร มี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1นายทรงไทย วิทวุฒิศักดิ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎ อำเภอทุ่งใหญ่ มี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธีรพงษ์ เพิ่ม เขตเลือกตั้งที่ 2 นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอารมณ์ ยอดระบำ เขตเลือกตั้งที่ 2 นางกนกพร เดชเดโช อำเภอชะอวด 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชัยรัตน์ รัตนมาศ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพยูญ หนูช่วย อำเภอสิชล มี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสมหมาย ชลสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง อำเภอถ้ำพรรณรา นายสหัส สุวรรณมณี อำเภอบางขัน นางสาวรจนา จันทร์เพ็ญ อำเภอ จุฬาภรณ์ ว่าที่ร้อยโทสนั่น พิบูลย์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเสน่ห์ แก้วจันทร์ อำเภอพิปูน นางสุทธินี หลวงนา อำเภอพระพรหม นางสาวจินตนา ขุนอินทร์ อำเภอขนอม นายวิสาขะ ขนอม อ.พรหมคีรี นายอุดมศักดิ์ นวลนุช อ.เชียร ใหญ่ นายสุพัฒพงศ์ แย้ม อ.นาบอน นายโกศล คงกระพันธ์ อ,ลานสกา นายพิทยา ชุมภูทอง อ.ช้างกลาง นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล อ.นบพิตำ นายจักรกฤช บริรักษ์

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :20 ส.ค 2555 เวลา 16:52:57ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวสังคม
     นครศรีธรรมราช มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไฟป่า (06 มี.ค 2557)
     ตำรวจเมืองคอนจับ “เจ้ดาว”สาวประเภทสองพร้อม 2 เยาวชนคู่ขาตั้งแก๊งโจรกรรม จยย.ตามยึดของกลาง 11 คัน (06 มี.ค 2557)
     ทหารบกไทยและสิงคโปร์ฝึกร่วม ด้วยความเข้มแข็ง ทภ.4 ตรวจความพร้อมก่อน ผบ.ทบ.เปิดอย่างเป็นทางการ (06 มี.ค 2557)
     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิด งาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ ประจำปี 2557” 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (06 มี.ค 2557)
     ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ (06 มี.ค 2557)