QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
ม. ราชภัฏนครฯ ระดมวิทยากร 6 ประเทศ ร่วมกันสัมมนาระดับนานาชาติ “ ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ : หลักธรรมและโบราณคดี 11- 14 มกราคมนี้

   ม. ราชภัฏนครฯ ระดมวิทยากร 6 ประเทศ ร่วมกันสัมมนาระดับนานาชาติ “ ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ : หลักธรรมและโบราณคดี 11- 14 มกราคมนี้ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์: หลักธรรมและโบราณคดี ในระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2556 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวิลโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประมวลศึกษาองค์ความรู้ว่าด้วยปฐมบท และวิวัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีรุ่นแรกๆ ว่าด้วยพระพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ และเพื่อขยายวงการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ในรูปนิทัศการและสื่อสิ่งพิมพ์ อันเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 2,600 แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี พุทธชยันตี โดยโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีกิจกรรมหลักๆ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านการประชุมสัมมนา ด้านนิทัศการประกอบการประชุมสัมมนา และด้านการขับเคลื่อนทางสังคม โดย ในด้านวิชาการมีการประชุมหารือกำหนดประเด็น จัดทำเอกสารประชุมสัมมนา และนิทัศการ ประกอบการประชุมสัมมนา ด้านการประชุมสัมมนา มีการจัดสัมมนาโต๊ะกลมในประเด็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณดีว่าด้วยการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ และประเด็นร่องรอย หลักฐานพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์รวมทั้งการทัศนศึกษาแห่ลงโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร 1 วัน ด้านนิทรรศการประกอบการประชุมสัมมนา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และที่โรงแรมทวินโลตัส ประกอบด้วยนิทัศการ หลักฐานประเภทตราประทับ อักขระ รูปสัญลักษณ์ ลูกปัด และภาชนะสำริด : หลักฐานใหม่ในภาคใต้ ( จัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ) นิทรรศการหลักฐานโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดียะรัง จังหวัดปัตตานี ( จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา )นิทัศการจารึก และพระพุทธรูปในนครศรีธรรมราช ( จัดโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นคร )และนิทัศการพระพิมพ์ดินดิบ พระพิมพ์ดินเผา และพระพิมพ์เนื้ออื่นๆ (จัดโดยสมาคมพระเครื่องฯ ) ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม จะมีการแสดงนิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครฯ 11 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2556 และมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หลังจากเสร็จการประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ และมีการบรรยายแก่นักวิชาการ ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน สำหรับผู้ที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นนักวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 150 คน จากกลุ่มประชาคมอาเซียน เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และไทย โดยมีวิทยาการจาก 6 ประเทศร่วมสัมมนา ได้แก่ อินเดีย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐมาเลเซีย บังคลาเทศ สหภาพพม่า และนักประวัติศาสตร์จากประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ อาทิ ผศ. ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ศาสตร์ตราจารย์เกียติคุณ ผาสุก อินทราวุธ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นต้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นอีกครั้งที่นำผู้เชี่ยวชาญพร้อมหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ได้รับความเชื่อถือ และทราบประวัติศาสตร์อันแท้จริง ซึ่งจะเป็นทั้งการยืนยันเรื่องที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ หรือ การค้นพบสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งการสัมมนาในวันแรกใช้ภาษาอังกฤษ วันที่สองเป็นภาษาไทย สำหรับพิธีเปิดการสัมมนาในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียติมาเป็นประธานพิธีเปิด เวลา 09. 00 น. ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช/// จิรา วงศ์สวัสดิ์ สวท.นครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :10 ม.ค 2556 เวลา 11:18:32ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวสังคม
     นครศรีธรรมราช มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไฟป่า (06 มี.ค 2557)
     ตำรวจเมืองคอนจับ “เจ้ดาว”สาวประเภทสองพร้อม 2 เยาวชนคู่ขาตั้งแก๊งโจรกรรม จยย.ตามยึดของกลาง 11 คัน (06 มี.ค 2557)
     ทหารบกไทยและสิงคโปร์ฝึกร่วม ด้วยความเข้มแข็ง ทภ.4 ตรวจความพร้อมก่อน ผบ.ทบ.เปิดอย่างเป็นทางการ (06 มี.ค 2557)
     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิด งาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ ประจำปี 2557” 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (06 มี.ค 2557)
     ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ (06 มี.ค 2557)