QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกบ่อน้ำเสีย (22 เม.ย 2557)
     องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนสายโกโก้ – ควนสงฆ์ (22 เม.ย 2557)
     เทศบาลนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จ้างเหมาเช่ายานพาหนะรถปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22 เม.ย 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา (22 เม.ย 2557)
     เทศบาลตำบลหัวไทร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา (22 เม.ย 2557)