QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภู (04 ม.ค 2560)
     กรมสรรพากร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 286 รายการ (04 ม.ค 2560)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด (04 ม.ค 2560)
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา (04 ม.ค 2560)
     เทศบาลนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะเรียกประมูลราคาเพื่อให้เช่าพื้นที่ติดตั้งโทรศัพท์ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครศรีธรรม (04 ม.ค 2560)