QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๔๐๑ (25 เม.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างคูด – ป่าโหลน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท (25 เม.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง (25 เม.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหาด หมู่ที่ ๗ ปลายเพลง (21 เม.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั๊มน้ำมันจารึก – ต้นเนียน (21 เม.ย 2559)