QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (22 ก.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายจากบ้านนาในใส – หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง (22 ก.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากราง – หัวโพธิ์ หมู่ที่ 6 (22 ก.ค 2559)
     เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคา E-Auction โครงการก่อสร้างตลาดน้ำหัวไทร (22 ก.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตรีนิมิตร – ท่าสะท้อน (22 ก.ค 2559)