QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ ห้อง (23 มี.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วมโรงเรียนวัดสำนักขัน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด ๑๐ ที่นั่ง (23 มี.ค 2558)
     เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ หลัง (23 มี.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ ศูนย์บริการแพทย์ (23 มี.ค 2558)
     ศาลจังหวัดทุ่งสงมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพัก จำนวน ๓ รายการ (19 มี.ค 2558)