QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พื้นที่เขต ๕ ตั้งแต่ตำบลโพธิ์เสด็จ – นาเคียน (27 ส.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรามแก้ว หมู่ ๒ บ้านเทพนิมิต หมู่ ๕ ตำบลรามแก (27 ส.ค 2558)
     การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อชุดเกียร์บ๊อกสำหรับ Craper STR ๒๐ (27 ส.ค 2558)
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนห้องน้ำห้องส้วมบริเวณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (27 ส.ค 2558)
     ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อออนไลน์ จำนวน ๒รายการ (27 ส.ค 2558)