QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจสอบวิเคราะห์หาระดับอิเล็กโตรไลท์เลือด (02 ต.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (02 ต.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาซื้อรถหกล้อดั๊มติดเครน พร้อมอุปกรณ์กระเช้าไฟฟ้าและอุปกรณ์สิ (02 ต.ค 2558)
     เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (02 ต.ค 2558)
     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ ทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ (02 ต.ค 2558)