QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเมา (29 ก.ย 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างศูนย์การพัฒนาเด็กเล็ก (29 ก.ย 2557)
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (29 ก.ย 2557)
     เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคา จัดจ้างเหมาการแสดงมหรสพในงานประเพณีออกพรรษา (29 ก.ย 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังประปาตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (29 ก.ย 2557)