QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็กสาย สายหมู่ที่ 3,8 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง (28 พ.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็กสาย นายแมง-ถ้ำมืด หมู่ที่ 10 ตำบลหินตก อำเภอร่อน (28 พ.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-5 (28 พ.ค 2558)
     ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (25 พ.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 5 รายการ (25 พ.ค 2558)