QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     เทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนรับประทาน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (22 พ.ค 2560)
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ (22 พ.ค 2560)
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างปรับปรุงแอร์ ห้องผ่าตัด ๔, ๕, ๖, จำนวน ๑ งาน (22 พ.ค 2560)
     เทศบาลตำบลสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน (22 พ.ค 2560)
     องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการขุดเจาะบาดาล จำนวน ๕ โครงการ (22 พ.ค 2560)