QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) (10 ก.พ 2559)
     โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 ก.พ 2559)
     เทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ (จำนวน ๒ ห้องเรียน) (10 ก.พ 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างวัดรามแก้ว ตอน๔ บ้านรามแก้ว (10 ก.พ 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ (10 ก.พ 2559)