QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมางาน โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำระบบ DMA บริเวณ หมู่ที (23 ก.ย 2559)
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมางาน โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำระบบ DMA บริเวณซอยท่าพ (23 ก.ย 2559)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน (23 ก.ย 2559)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อ มาตรวัดน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ ตุลาคม (23 ก.ย 2559)
     แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการคือ ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย นศ. ๔๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเ (23 ก.ย 2559)