QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๔ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาชมวิว ศาลาเอนกประสงค (15 ส.ค 2557)
     องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเยกสอบราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด (15 ส.ค 2557)
     กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่างมีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางและอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ (15 ส.ค 2557)
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (15 ส.ค 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการตลาด (15 ส.ค 2557)