QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง (27 ต.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศพด.หนองหม้อ โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.หนองหม้อ และโครงการ (26 ต.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนาทราย ประจ (26 ต.ค 2559)
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ ซึ่งพัสดุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ สถานี ควบคุมไฟป่าน้ำตกโ (26 ต.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ (26 ต.ค 2559)