QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลง มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุบัว ควนเถี๊ย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหลง (30 พ.ย 2558)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียสำหรับอาคารหอประชุม (30 พ.ย 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (30 พ.ย 2558)
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุด BODY BOX DLCO จำนวนหนึ่งเครื่อง (30 พ.ย 2558)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง (30 พ.ย 2558)