QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (27 เม.ย 2558)
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จะทำการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครูคุรุมิตร จำนวน ๘ หลัง (27 เม.ย 2558)
     องค์การบริหารส่วนตำสวนหลวง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย – รอบห้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง (27 เม.ย 2558)
     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ รายการ (27 เม.ย 2558)
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกาศสอบราคาซื้อยา ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด (27 เม.ย 2558)