QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว – ปากเสียว (28 ก.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (28 ก.ค 2558)
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดด้านจักษุวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง (28 ก.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (28 ก.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงสายหัวไทร (28 ก.ค 2558)