QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง (17 เม.ย 2557)
     เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกาศสอบจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (17 เม.ย 2557)
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จะทำการขายทอดตลาด อาคารเรียน ป. ๑ ข ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง (17 เม.ย 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จะดำเนินการประกาศสอบราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก (17 เม.ย 2557)
     เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒๑ รายการ (11 เม.ย 2557)