QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลงานโครงการก่อสร้างอาคาร (21 ต.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ นวน ๓ รายการ (21 ต.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง (21 ต.ค 2557)
     เทศบาลตำบลการะเกด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างประกอบด้วย ข้าวและกับข้าว จำนวน ๒ อย่าง (21 ต.ค 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (21 ต.ค 2557)