QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจักรรีดยางด้วยระบบไฟฟ้า ๕ ขอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑๓ เครื่อง (25 พ.ย 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด ๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๒๕ เครื่อง (25 พ.ย 2557)
     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓, (25 พ.ย 2557)
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง จะดำเนินการสอบ ราคาพิมพ์แบบเรียน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงกา (25 พ.ย 2557)
     ด้วยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด เมล็ดพันธ์ปอเทือง (25 พ.ย 2557)