QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     กรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๒ ทุ่งสง มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์โดยวิธีพาราสเลอรี่ซีล (21 พ.ย 2557)
     กรมทางหลวงโดย แขวงการทางนครศรีธรรมราช ที่ ๑ มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ โดยการปรับปรุงผิวทาง ไหล่ทาง และพื้นทาง (21 พ.ย 2557)
     กรมทางหลวง โดย สำนักทางหลวงที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างเหมางานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม (21 พ.ย 2557)
     กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจ้างโครงการ กิจกรรมซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ โครงการ (21 พ.ย 2557)
     เทศบาลตำบลทอนหงส์ จะทำการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (21 พ.ย 2557)