QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์บริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือน คสล. คัดแยกขยะ (28 มิ.ย 2559)
     องค์บริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น (28 มิ.ย 2559)
     เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ (28 มิ.ย 2559)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชนิคม(ฝั่งทิศเหนือ) (28 มิ.ย 2559)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำซอยนายแหยม (28 มิ.ย 2559)