QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่ง๕ณะบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ (29 พ.ย 2559)
     อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ (25 พ.ย 2559)
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วน (25 พ.ย 2559)
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครีศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา จำน (21 พ.ย 2559)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชน สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเ (21 พ.ย 2559)