QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     การยางแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ผลิตยางแท่งสกิม (24 มิ.ย 2559)
     บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล (24 มิ.ย 2559)
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกและรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ (24 มิ.ย 2559)
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20 มิ.ย 2559)
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘๙ (02 มิ.ย 2559)