QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (19 มี.ค 2558)
     ด้วยสถานสงเคราะห์เด็กเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับอุปการะเด็กชายพัชรพล พ่วงเพิ่ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (19 มี.ค 2558)
     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ถึงวันที่ 31 มีนาคม (18 มี.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวชม ศุกร์ สุด สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นแหล่งเรี (16 มี.ค 2558)
     สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท (16 มี.ค 2558)