QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ส (25 เม.ย 2559)
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดสุดยอดนวัตกรรมไปรษณีย์ไทย ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 เม.ย 2559)
     ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และนราธิวาส และกรมประมง กำหนดจัดงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งท (19 เม.ย 2559)