QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและปฏิบัติตาม (24 พ.ย 2557)
     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้วันศุกร์ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน (24 พ.ย 2557)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (20 พ.ย 2557)
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร 4 สาขา (20 พ.ย 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ กำหนดจัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิมาราทอน (17 พ.ย 2557)