QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และผู้ตรวจราชการกระทรวง (18 พ.ค 2560)
     เนื่องด้วย คุณแม่หลับ รักจันทร์ อายุ ๙๐ ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (16 พ.ค 2560)
     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้แนว (26 เม.ย 2560)
     มูลนิธิบัวหลวง ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 แบ่งผลงานการประกวดเป็น 3 แบบ ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (26 เม.ย 2560)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสิชล (11 เม.ย 2560)