QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการจัดงานประกวดแพะ และประกวดเมนูอาหารเนื้อแพะร่วมกิจกรรมในงาน น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น (21 ส.ค 2557)
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดบริการ “EMS SUPER SPEED” ส่งเอกสารหรือสิ่งของด่วนภายใน 24 ชั่วโมง (21 ส.ค 2557)
     ด้วยชมรมเลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานีร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส และกรมประมง กำหนดจัดงานวันกุ้งไทยใต้ล่ (15 ส.ค 2557)
     เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง (13 ส.ค 2557)
     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งปราบปราม สกัดกั้น และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยารเสพติด ตามคำสั่ง คสช. (13 ส.ค 2557)