QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ค 2559)
     ด้วยโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากระบบควบคุมอัตโนมัติกับเคร (01 ก.ค 2559)
     สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นใช้งาน ประเภทรถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรร (01 ก.ค 2559)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา (01 ก.ค 2559)
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (01 ก.ค 2559)