QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มูลนิธิไทยรัฐ ประกวดวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ (25 ส.ค 2559)
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2560 หัวข้อ "รักตัว" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธ (25 ส.ค 2559)
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน ๔ อัตรา (23 ส.ค 2559)
     กรมพลศึกษาจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทน (22 ส.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบริหารจัดการ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ (18 ส.ค 2559)