QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
 
 
 
นายสุริน รักษาแก้ว
ผู้อำนวยการ
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายรายการ
ฝ่ายข่าว
ฝ่ายช่างเทคนิค
นางภาวิณี ทิศรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทฤฒมณ ปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางมาลา หนูคง
แม่บ้าน
นายวิโรจน์ หนูคง
พนักงานขับรถ
นางสาวสมัญญา ธมธิแสง
นักสื่อสารมวลชนปฎิบัติการ
นายวิชัย พิชัยวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและรายการ
- ว่าง -
- ว่าง -

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายสุรชัย รอดแก้ว
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายเอกวิทย์ ชัยสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายสามารถ  ทองภูบาล
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายอาราม อุไรกุล
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายธนาวุฒิ คล้ายจันทร์
นายช่างเทคนิค