QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ตารางออกอากาศของสถานี สวท.นครศรีธรรมราช
 
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐
เสียงจากสื่ออาสา**
นครบ้านเรา**
*๐๗.๐๐-๐๘.๐๐
ข่าว (สวท.กทม.)
*๐๘.๐๐-๐๙.๐๐
สภากาแฟ*
ผู้ว่าวิโรจน์ฯ**
พบประชาชน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ฯ พบประชาชน
ปาฐกถาธรรม จากดินสู่ฟ้า
๐๙.๑๐-๑๐.๐๐
ร่มเกล้าชาวไทย*
คนรุ่นใหม่หัวใจ ประชาธิปไตย*
ก้าวสู่ โลกอาเซียน*
วิทยุเพื่อ ความมั่นคง*
บ้านอุ่นใจ*
ขยายความ ประจำสัปดาห์*
มหาลัยชีวิต** เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.๑๐-๑๐.๑๕
ข่าวบริการ*
ส.ว. * พบประชาชน 
เพลงไทยสากล
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐
ละครแรงงานต่างด้าว*
ส.ว. * พบประชาชน 
เพลงไทยสากล
๑๑.๑๐-๑๒.๐๐
ลั่นกลองเพล* *
หมอทาง**
บ้านนี้มีสุข*
บ้านนี้มีสุข*
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
ข่าว (สวท.กทม.)
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐
ทั่วทิศถิ่นไทย
อุ่นฟ้าไอดิน
เทปบันทึก รัฐบาล ยิ่งลักษณ์พบประชาชน
๑๔.๑๐-๑๕.๐๐
เพื่อบ้านเพื่อเมือง**
วุฒิเสวนาเสริม*
ไทยด้วยธรรม 
ขยายความ ประจำสัปดาห์*
๑๕.๑๐-๑๕.๓๕
องค์การสวนยางพบ เกษตรกร***
เพลงสากล/
แถลงผลการ
ประชุม ครม.
เพลงสตริง
ลูกทุ่ง อบจ.คน รุ่นใหม่***
ศาลพบ
ประชาชน***
กฎหมาย
ใกล้ตัว**
กยศ.*
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐
เพื่อนชาว
สวนยาง***
ไขขาน
การเกษตร***
๑๖.๑๐-๑๖.๓๕
English for
you***
Harbinger***
เพลินภาษา
กับอาศรม***
เพลงสตริง
รอบรู้เรื่อง
สรรพสามิต***
พลังสตรี สร้างสรรค์ไทย*
สคบ. พบประชาชน***
๑๖.๓๕-๑๗.๐๐
ข่าวท้องถิ่น+ ข่าวบริการ*
สรุปข่าวท้องถิ่น*
๑๗.๑๐-๑๗.๓๕
รัฐสภาของเรา*
คุยเฟื่องเรื่อง
สหกรณ์***
นานาสาระ***
๑๗.๓๕-๑๘.๐๐
เพลงเพื่อชีวิต
เพลงไทยสากล
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐
ห้องข่าวสปข.๕*
เพลงลูกทุ่งคนรุ่นใหม่***
๑๙.๐๐-๑๙.๓๐
ข่าว (สวท.กทม.)
๑๙.๓๐-๒๐.๐๐
มันนี่ไกด์
อาเซียนวันนี้*
อาเซียนวันนี้*
๒๐.๐๐-๒๐.๓๐
ข่าว (สวท.กทม.)
๒๐.๓๐-๒๑.๐๐
บทความประจำวัน* / ข่าวบริการ*
๒๑.๑๐-๒๒.๐๐
สาระสารพัน
ชุมทางกลอน*
ชุมทางกลอน*
๒๒.๑๐-๒๓.๐๐
เพื่อนฝัน
ถนนดนตรี
ถนนดนตรี
๒๓.๑๐-๒๔.๐๐
เพื่อนฝัน
ถนนดนตรี
ถนนดนตรี
๒๔.๐๐ น.
ปิดสถานี
ข่าวต้นชั่วโมง ๐๖.๐๐น., ๐๙.๐๐น., ๑๐.๐๐น., ๑๑.๐๐น., ๑๔.๐๐น., ๑๕.๐๐น., ๑๖.๐๐น., ๑๗.๐๐น., ๒๑.๐๐น., ๒๒.๐๐น., ๒๓.๐๐น.
หมายเหตุ A.M.๖๓๙ KHz. รับสัญญานจาก สวท.กทม. A.M.๘๑๙ KHz.
*ผลิตเอง **สนับสนุนเวลาให้หน่วยงาน / องค์กรภายนอก
***ร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก และได้รับการสนับสนุนค่าบริการเผยแพร่ ปชส.
****ร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก และได้รับการสนับสนุนค่าบริการเผยแพร่ ปชส.โดย จนท.สวท.ดำเนินรายการ
สัดส่วนรายการ สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา ๑.๓๘% /เศรษฐกิจ การเมือง ๑๙.๔๒%/ สังคม ๓๒.๔๖%
/เด็ก เยาวชน ครอบครัว ๓.๔๕% / บันเทิง ๑๑.๙๐% /ข่าว ๓๑.๓๙%
.
ผู้อนุมัติ นางนันทิชา วีระวานิช ผอ.สวท.นศ.